இனாவாதிகளின் செய்திகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி பிரசுரிக்கும் முஸ்லிம்களால் நடத்தப்படும் இணையதளங்கள் சமூகத்தின் நலன் கருதி நிறுத்திக் கொல்ல வேண்டும்


new_age_writing-300x300இலங்கை முஸ்லிம்களை   அச்சுறுத்தும்    சிங்கள  இனவாதிகளின்பே ச்சுக்களை முஸ்லிம்களால் நடத்தப் படும் இணையதளங்களே பிரசுரிப்பதாக சிங்கள மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் .

சிங்கள மக்களால் நிராகரிக்கப் பட்ட சிலரது கேவலமான பேச்சுக்களை  செய்திகளாக பிரசுரம் செய்யும் jaffnamuslim மற்றும் madavalanews போன்ற இணையதளங்கள் முற்றாக நிறுத்திக் கொள்ளவேண்டும் என முஸ்லிம் புத்திஜீவிகளும் அவ்வப்போது பேசி வரும் நிலையில்  இன்னும் நிறுத்திக் கொள்வதாக தெரிய வில்லை .

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s