எகிப்திய முன்னாள் ஜனாதிபதி குஷ்ணிமுபாரக் அடுத்த வாரம் விடுதலை

1 (3)கைது செய்யப்பட்ட முன்னால் ஜனாதிபதி குஸ்னி முபாரக் விடுதலை செய்யப்பட உள்ளார்

எகிப்தின் முன்னாள் ஆட்சியாளர் குச்நிமுபாரக் (பிரவ்ன் ) சிறையிலிருந்து விடதலை செய்யப்பட உள்ளதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மக்கள் போர்றாட்டத்தின் மூலம் பதவிகவில்கப்பட்ட முன்னாள் ஜனாதிபதி இன்னும் ஒரு வாரத்தில் விடுதலை செய்யப்படுவார் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர் .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s